Main Page Sitemap

Museumjaarkaart korting studenten


museumjaarkaart korting studenten

volledig zijn. Blokkering van een Museumkaart zoals hier bedoeld wordt in alle gevallen met redenen omkleed. De Museumkaart in de vorm van het plastic pasje blijft eigendom van de SMK. De opzegging treedt in werking op de dag van het verstrijken van de lopende termijn;. . Zij kunnen worden aangehaald als Gebruiksvoorwaarden Museumkaarthouders 2016. In het geval de Kaarthouder tekortschiet in de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden, dan is de SMK gerechtigd om deze Overeenkomst na ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat er enige verplichting tot schadeloosstelling aan de zijde van de SMK.

Voor april 2003 heette de kaart nog Museumjaarkaart. Welkom op de Studenten Korting Samsung Store, log in om ons speciale aanbod te zien. Voer uw werk of studie e-mailadres in om toegang te krijgen tot de Samsung Shop.

Online korting, online cashback, alle merken (A-Z topmerken. Onder de naam Museumjaarkaart is de kaart bij veel mensen ook nog bekend.    De overeenkomst heeft een duur van hetzij 31 dagen (Tijdelijke Museumkaart) hetzij én jaar, te rekenen vanaf de dag dat de Museumkaart wordt aangeschaft, op welke dag de Museumkaart tevens wordt geactiveerd.  indien de Kaarthouder de jaarlijkse vergoeding niet of niet volledig betaalt, dan wel de SMK niet in staat stelt om ondanks een daartoe verleende machtiging de jaarlijkse vergoeding van de door de Kaarthouder opgegeven rekening af te schrijven. Duplicaten van Tijdelijke Museumkaarten worden niet verstrekt.  door opzegging. Kopien of (digitale) afbeeldingen van de Museumkaart worden niet geaccepteerd.

Teneinde de geldigheidsduur van de Tijdelijke Museumkaart te verlengen naar én jaar, dient de Kaarthouder zich te registreren op de Website (via de pagina Registreer uw Museumkaart of via Mijn Museumkaart). De SMK vermeldt deze aanbiedingen op de Website, indien en voor zover het Museum daarom heeft verzocht. Bij deblokkering blijft evenwel de dag van aankoop van de Museumkaart bepalend voor de geldigheidsduur. Den Haag waar Museumkaart geldig. Door gebruik te maken van ga je hiermee akkoord). Alle rechtsbetrekkingen betreffende de Museumkaart worden beheerst door Nederlands recht. Artikel 5 prijzen en betalingen. Na registratie geldt geen beperking meer voor het aantal museumbezoeken. Het gebruik van de Museumkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Via de Website (Mijn Museumkaart) of de Klantenservice kan de Kaarthouder de SMK machtigen om de Museumkaart jaarlijks te verlengen middels automatische afschrijving van het jaarlijkse bedrag. Van deze wijziging wordt kennis gegeven op de Website en in Museumtips.


Sitemap